Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ technologynewtoday.com เรากำหนดไว้เป็นดังนี้:

1.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: เราให้ความสำคัญในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

2.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน

3.การใช้คุกกี้ (Cookies): เว็บไซต์ technologynewtoday.com อาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

4.การเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอกเว้นเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

5.ความปลอดภัย: เรามีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

6.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก: เว็บไซต์ technologynewtoday.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก แต่เราไม่รับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านี้

7.การปรับปรุงนโยบาย: เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการหรือเมื่อเหตุการณ์ในสังคมเกิดขึ้น จึงเราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ

8.การให้ความยินยอม: การใช้งานเว็บไซต์ technologynewtoday.com ถือว่าคุณยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9.การติดต่อเรา: หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อทางทีมงานของเรา

10.ความสอดคล้องกับกฎหมาย: เราใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน